13:20 | 20.06.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00751066

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  DỰ ÁN
  Đại hội cổ đông thường niên 2023


  Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. 10 giờ 30, ngày 27/4/2023

   

   Biên bản đại hội

   

   Nghị quyết đại hội

   

   Chương trình Đại hội

   

   Quy chế làm việc

   

   Báo cáo công tác quản trị của HĐQT

   

   Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 

   

   Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

   

   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 

   

   Báo cáo tài chính riêng

   

  Báo cáo tài chính tổng hợp

   

   Báo cáo tài chính hợp nhất

   

   Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

   

   Báo cáo quyết toán thù lao

   

   Tờ trình chế độ thù lao

   

   Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023

   

   Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT

   

   Tờ trình phê duyệt chủ trương thoái vốn công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình cầu phà

   

   Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

   

   Điều lệ công ty 2023

   

   Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

   

   Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

   

   Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

   

   Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Thanh Hải- Thành viên HĐQT

   

  Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

   

   Nghị quyết thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông.

   

   Mẫu giấy ủy quyền và đăng ký dự họp

   

   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH Cổ đông 2023. 16 giờ, ngày 03/02/2023.

   

   Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 10g30, ngày 03/02/2023

   

   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH Cổ đông 2023. 16 giờ, ngày 01/02/2023.

   

   Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 09 giờ, ngày 06/01/2023

   


  >> Đầu trang


  Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Số 451/10 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
  Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn