09:53 | 22.04.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00740245

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


DỰ ÁN
Đại hội cổ đông thường niên 2023


Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. 10 giờ 30, ngày 27/4/2023

 

 Biên bản đại hội

 

 Nghị quyết đại hội

 

 Chương trình Đại hội

 

 Quy chế làm việc

 

 Báo cáo công tác quản trị của HĐQT

 

 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 

 

 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

 

 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 

 

 Báo cáo tài chính riêng

 

Báo cáo tài chính tổng hợp

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất

 

 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

 

 Báo cáo quyết toán thù lao

 

 Tờ trình chế độ thù lao

 

 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023

 

 Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT

 

 Tờ trình phê duyệt chủ trương thoái vốn công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình cầu phà

 

 Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

 

 Điều lệ công ty 2023

 

 Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

 

 Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

 

 Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

 

 Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Thanh Hải- Thành viên HĐQT

 

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

 

 Nghị quyết thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông.

 

 Mẫu giấy ủy quyền và đăng ký dự họp

 

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH Cổ đông 2023. 16 giờ, ngày 03/02/2023.

 

 Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 10g30, ngày 03/02/2023

 

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH Cổ đông 2023. 16 giờ, ngày 01/02/2023.

 

 Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 09 giờ, ngày 06/01/2023

 


>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn