17:45 | 25.05.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00746513

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  DỰ ÁN
  Đại hội cổ đông thường niên 2019


  Tài liệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 10g, ngày 25/ 4/ 2019

   

   Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

   

   Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

   

   Điều lệ Công ty 2019

   

   Quy chế quản trị nội bộ

   

   

  Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông

   

  Thông báo đại hội và giấy uỷ quyền

   

  Chương trình đại hội 

   

   Thể lệ làm việc và biểu quyết

   

   Báo cáo hoạt động của HĐQT

   

   Báo cáo tổng kết SXKD năm 2018

   

  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

   

   

  Báo cáo tài chính đã kiểm toán

   

   Báo cáo tài chính hợp nhất

   

  Báo cáo tài chính riêng

   

  Báo cáo tài chính tổng hợp

   

  Báo cáo quyết toán thù lao 2018

   

  Tờ trình chế độ thù lao 2019

   

   Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

   

  Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

   

  Tờ trình thay đổi trụ sở văn phòng làm việc

   

  Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

   

  Bảng tham chiếu so sánh Điều lệ 2018-2019

   

  Mục lục điều lệ dự thảo

   

  Dự thảo điều lệ 2019

   

  Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

   

  Bảng tham chiếu sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

   

  Mục lục dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

   

  Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

   

   Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

   

   Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

   

   Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

   

   Mẫu đơn đề cử, ứng cử và lý lịch ứng viên

   

   

  Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM giới thiệu ứng cử HĐQT

   

   Nghị quyết và Quyết định giới thiệu

   

   Đơn ứng cử và lý lịch ứng cử viên HĐQT

   

  Danh sách ứng cử viên

   

   Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

   

  Hướng dẫn nguyên tắc bầu dồn phiếu

   

   Mẫu phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

   

  Dự thảo nghị quyết

   

   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 15g, ngày 07/3/2019

   

   Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019     8g30, ngày 04/3/2019


  >> Đầu trang


  Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Số 451/10 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
  Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn