07:40 | 30.11.2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00714003

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


DỰ ÁN
Đại hội cổ đông thường niên 2019


Tài liệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 10g, ngày 25/ 4/ 2019

 

 Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

 Điều lệ Công ty 2019

 

 Quy chế quản trị nội bộ

 

 

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông

 

Thông báo đại hội và giấy uỷ quyền

 

Chương trình đại hội 

 

 Thể lệ làm việc và biểu quyết

 

 Báo cáo hoạt động của HĐQT

 

 Báo cáo tổng kết SXKD năm 2018

 

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

 

 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất

 

Báo cáo tài chính riêng

 

Báo cáo tài chính tổng hợp

 

Báo cáo quyết toán thù lao 2018

 

Tờ trình chế độ thù lao 2019

 

 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

 

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

 

Tờ trình thay đổi trụ sở văn phòng làm việc

 

Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

 

Bảng tham chiếu so sánh Điều lệ 2018-2019

 

Mục lục điều lệ dự thảo

 

Dự thảo điều lệ 2019

 

Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

 

Bảng tham chiếu sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

 

Mục lục dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

 

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

 

 Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

 

 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

 

 Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

 

 Mẫu đơn đề cử, ứng cử và lý lịch ứng viên

 

 

Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM giới thiệu ứng cử HĐQT

 

 Nghị quyết và Quyết định giới thiệu

 

 Đơn ứng cử và lý lịch ứng cử viên HĐQT

 

Danh sách ứng cử viên

 

 Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

 

Hướng dẫn nguyên tắc bầu dồn phiếu

 

 Mẫu phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

 

Dự thảo nghị quyết

 

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 15g, ngày 07/3/2019

 

 Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019     8g30, ngày 04/3/2019


>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn