22:01 | 05.03.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00730567

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


DỰ ÁN
Đại hội cổ đông thường niên 2018


 Tài liệu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.  10 giờ 45 phút, ngày 27/4/2018.

 

 Biên bản Đại hội.

 

 Nghị quyết Đai hội

 

 Điều lệ Công ty

 

 Quy chế quản trị nội bộ

 

 

Tài liệu phục vụ đại hội  - 15g00, ngày 11/ 4/ 2018.

 

 Thông báo Đại hội cổ đông năm 2018

 

Giấy uỷ quyền cá nhân

 

 Giấy uỷ quyền nhóm cổ đông

 

 Chương trình đại hội

   

 Thể lệ làm việc và biểu quyết

 

 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

 

 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

 

 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

 

 

 Báo cáo tài chính

 

             Báo cáo tài chính riêng 

 

          Báo cáo tài chính hợp nhất

 

         Báo cáo tài chính tổng hợp

 

 Tờ trình chọn tổ chức kiểm toán độc lập

 

 Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

 

                   Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty

 

                  Bảng tổng hợp điều chỉnh Điều lệ công ty.

 

 Tờ trình ban hành quy chế quản trị nội bộ

 

                Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

 

 Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao.

 

 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

 

 Báo cáo thường niên năm 2017

 

 Dự thảo nghị quyết

 

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018  09g00, 14/ 3/ 2018


>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn