12:52 | 20.06.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00751055

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  DỰ ÁN
  Đại hội cổ đông thường niên 2020


   Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020. 9g 30 phút, ngày 25/6/2020

   

   Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020. 9g 30 phút, ngày 25/6/2020

   

   Thông báo Đại hội đồng cổ đông năm 2020 16g, ngày 05/6/2020

   

   

  Tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  (8g, ngày 29/5/2020)

   

   Giấy ủy quyền tham dự đại hội

   

   Phiếu biểu quyết ( mẫu).

   

   Thẻ biểu quyết ( mẫu).

   

   Chương trình Đại hội

   

  Thể lệ làm việc và biểu quyết

   

   Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

   

   Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh

   

  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

   

  Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán

   

  Báo cáo tài chính riêng

   

  Báo cáo tài chính tổng hợp

   

  Báo cáo tài chính hợp nhất

   

   Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

   

  Báo cáo quyết toán thù lao

   

  Tờ trình chế độ thù lao

   

  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

   

  Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

   

   Dự thảo nghị quyết đại hội

   

  Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020 10g, ngày 13/4/2020

   

  Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ ngày 24/6/2020 10g, ngày 13/4/2020

   

   Báo cáo thường niên năm 2019 15g, ngày 10/ 4/ 2020

   

  Công văn gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán hủy thời gian tổ chức ĐHCĐ 14g00, ngày 10/4/2020

   

   Nghị quyết hủy thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông 13g30, ngày 10/4/2020

   

   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông. 15g, ngày 17/02/2020

   

   Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông. 15g, ngày 17/02/2020

   

   Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 15g, ngày 17/02/2020

   

   


  >> Đầu trang


  Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Số 451/10 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
  Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn