20:36 | 05.03.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00730522

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


DỰ ÁN
Đại hội cổ đông thường niên 2021


Các văn bản ban hành sau Đại hội. 10g, ngày 27/4/2021

 

 Biên Bản Đại hội 

 

Nghị Quyết Đại hội

 

 Biên bản họp HĐQT bầu cử các chức danh

 

 Nghị quyết của HĐQT bầu cử các chức danh

 

 Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

 

 Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc

 

 Biên bản và Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát

 

Điều Lệ Công ty 

 

 Quy chế quản trị nội bộ

 

 Quy chế hoạt động của HĐQT

 

 Quy chế hoạt động của ban kiểm soát

 

 Phân công nhiệm vụ HĐQT

 

 

Danh sách và lý lịch các ứng viên tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-20269g00 16/4/2021

Danh sách trích ngang các ứng viên Hội đồng quản trị

 

 Đơn ứng cử của cổ đông Tạ Thị Hồng Tâm

 

 Đơn đề cử tham gia HĐQT của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM

 

 Đơn đề cử của cổ đông Hoàng Mạnh Hào đối với ông Nguyễn Quang Huy

 

 Danh sách trích ngang các ứng viên Ban kiểm soát

 

 Đơn đề cử tham gia BKS của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM

 

 Đơn đề cử tham gia Ban kiểm soát của nhóm cổ đông HFBC

 

Lý lịch trích ngang của các ứng viên tham gia HĐQT

 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh             Lê Hữu Châu         Nguyễn Quang Huy

   Tạ Thị Hồng Tâm               Trần Minh Trung

 

  Lý lịch trích ngang của các ứng viên tham gia Ban kiểm soát

 

 Trần Thái Phương       Lê Mạnh Thư       Trịnh Lê Quang Vinh 

 

 

 Thông báo Đại hội đồng cổ đông năm 2021. 13g30, ngày 01/4/2021

 

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021. 13g30, ngày 01/4/2021

  2. Chương trình Đại hội

 3. Thể lệ làm việc và biểu quyết 

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

 5. Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020

 6. Báo cáo hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2021

 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát      Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Ban kiểm soát

 8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng   Báo cáo tài chính hợp nhất  Báo cáo tài chính tổng hợp 

 9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

 10. Báo cáo quyết toán thù lao

 11. Tờ trình chế độ thù lao

 12. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

 13. Tờ trình sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ   Mục lục điều lệ

 Dự thảo Điều lệ công ty                         Bảng tổng hợp so sánh thay đổi Điều lệ 

 Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ      Bảng tổng hợp thay đổi Quy chế quản trị nội bộ

 14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

  Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

 15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS

 Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS

 16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

 17. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

 18. Thể lệ bầu cử

 19. Dự thảo nghị quyết Đại hội

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

 

 Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021. 9g, ngày 08/3/2021

 

 Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021. 9g, ngày 08/3/2021


>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn